Politica Generală Privind Protecția Datelor Cu Caracter Personal

CINE SUNTEM

Societatea TCI CONTRACTOR GENERAL S.A cu sediul social în Cluj Napoca, jud Cluj, str. Al. Vaida Voivod nr.2 , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/70/1991, CIF RO 199141, Telefon : (+40) 736.640.303, Website: www.tcisocialclub.ro , e-mail: contact@tcisocialclub.ro adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: contact@tcisocialclub.ro , este operator de date cu caracter personal colectate în cursul activității sale legitime de afaceri.

TCI SOCIAL CLUB colectează date în multe modalități și pe mai multe căi: atunci când ne contactați telefonic sau pe email, atunci când ne vizitați website-ul, atunci când ne solicitați o ofertă, atunci când contractați cu noi un abonament sau atunci când formulați o cerere ce ne este adresată. Colectăm date și atunci când ne vizitați la sediul nostru, precum și atunci când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare.

DEFINIȚII

Datele cu caracter personal (Date) – orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabila (persoană vizată); o persoană fizică identificabila este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii speciale de date cu caracter personal – orice informație care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viață sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Prelucrarea datelor cu caracter personal (Prelucrare) – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Persoana vizată – o persoană fizică care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitățile sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoană împuternicită de către Operator (Împuternicit/Procesator) – persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Parte Terță – o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoană vizată, operatorul, persoană împuternicita de operator și persoanele care, sub directă autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ – orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care această acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Pseudonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția că aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică datelor pseudonimizate, întrucât acestea reprezintă date cu caracter personal.

Anonimizare – înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod care să fie ireversibil și care să transforme datele astfel încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate. Principiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal nu se aplică datelor anonimizate, întrucât acestea nu mai reprezintă date cu caracter personal.

ANSPDCP – înseamnă autoritatea publică independența de supraveghere din România, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

VIZIUNEA NOASTRĂ DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI ANGAJAMENTELE MEDUSA

Prelucrarea datelor cu caracter personal în TCI Social Club se supune întotdeauna următoarelor principii:

Toate prelucrările de date au un temei legal valabil

Toate prelucrările de date se fac în mod echitabil

Informăm persoanele vizate cu privire la ce date prelucrăm, de ce, cum și cât timp le prelucrăm, dacă și cui le transferăm, precum și ce drepturi au cu privire la datele lor

Datele se colectează în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri

Datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate

Suntem preocupați să folosim doar date exacte și, în cazul în care este necesar, vom avea grijă să fie actualizate

Datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioadă necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsură în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezervă punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate

Datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotrivă prelucrării neautorizate sau ilegale și împotrivă pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

TCI Social Club se va asigură că respectă aceste principii atât în ceea ce privește activitățile sale curente, precum și în cazul în care în viitor va introduce noi tehnologii de prelucrarea a datelor, cum ar fi, fără a se limită la, noi sisteme IT.

CE DATE PERSONALE PRELUCRĂM

În activitatea TCI Social Club persoanele vizate sunt informate cu privire la datele personale colectate și prelucrate în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei solicitări de informații sau ofertă, la încheierea unui contract, la recepționarea unui CV etc.).

DE CE ȘI CUM FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru a ne derula activitatea de afaceri, inclusiv pentru a formula oferte, pentru a încheia contracte de abonament, pentru a va furniza servicii, pentru a va oferi informații cu privire la evenimentele și activitățile noastre și ale partenerilor noștri, pentru a da curs cererilor clienților noștri, pentru a ne supune verificărilor obligatorii sau recomandate, pentru a da curs cererilor formulate de autoritățile competențe care ne supraveghează și reglementează activitatea.

Prelucrăm de asemenea date cu caracter personal și pentru a asigura securitatea spațiilor în care ne derulăm activitatea, a bunurilor pe care le folosim în acest scop, siguranță angajaților noștri și a datelor și informațiilor pe care le gestionăm.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate prin colectare, înregistrare, organizare, stocarea, modificare, consultarea, utilizare, divulgare prin transmitere, punere la dispoziție, combinare, restricționare, ștergere, distrugere ș.a.m.d.

Datele dvs. cu caracter personal nu fac obiectul unui proces decizional automatizat (inclusiv profilare) decât în situații excepționale, caz în care persoana vizată este informată cu privire la existența acestuia, precum și a detaliilor cu privire la acest mod special de prelucrare .

De pildă, va rugăm să consultați Politica noastră referitoare la Cookies și alți identificatori online pentru a află mai multe despre profilarea pe care o facem și pentru a va exprimă opțiunile în acest sens.

În activitatea TCI Social Club persoanele vizate sunt informate cu privire la datele personale colectate și prelucrate în fiecare caz în care se întâmplă acest lucru (de exemplu, la transmiterea unei solicitări de informații sau ofertă, la încheierea unui contract, la recepționarea unui CV etc.).

ÎN CE TEMEI FOLOSIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

TCI SOCIAL CLUB urmărește efectuarea prelucrărilor de date în considerarea cel puțin unuia din temeiurile legale enumerate mai jos:

a) Consimțământul – În cazul în care nu se aplică vreun alt temei de legalitate al prelucrării prevăzut mai jos, TCI Social Club obține întotdeauna consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

b) Executarea/Încheierea unui contract – Prelucrarea este necesară pentru executarea de către TCI Social Club a unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

c) Obligație legală – Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine TCI Social Club.

d) Interes legitim – Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de TCI SOCIAL CLUB sau de o parte terță, în condițiile legii. De pildă, în cazul înregistrării apelurilor telefonice, TCI Social Club are un interes legitim probator sau de îmbunătățire a serviciilor oferite.

e) Interes vital – Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice.

f) Interes public – Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.

În cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal, TCI SOCIAL CLUB se raportează la prevederile legale aplicabile pentru a asigura întotdeauna un temei legal valabil pentru prelucrare.

CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Este posibil ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise unor terți – firme cu care lucrăm pentru a va oferi servicii complete, de pildă, servicii de beauty, firme care realizează marketing, firme de audit, firme externalizate pentru servicii IT, autorități competențe etc . Ori de câte ori facem acest lucru, ne asigurăm că există o justificare temeinică, că vom transmite doar datele strict necesare pentru realizarea scopului transmiterii și vom încerca să ne asigurăm că destinatarul asigură un standard înalt de protecție a datelor cu caracter personal.

În cazul activităților de prelucrare a datelor făcute de un terț prestator/furnizor/partener/intermediar pentru operatorul TCI SOCIAL CLUB, în bază unui contract de prestări servicii de orice tip încheiat între TCI SOCIAL CLUB și terțul respectiv (care are calitatea de procesator al datelor cu caracter personal din punct de vedere al GDPR), aceste contracte se încheie în scris și includ o serie de clauze specifice, prin care terții respectivi să furnizeze TCI SOCIAL CLUB garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate.

Transferul de date cu caracter personal către o organizație internațională sau către un stat terț față de UE și SEE (SEE include atât UE, cât și Islanda, Liechestenstein și Norvegia) poate avea loc numai dacă organizația sau statul respectiv, către care se intenționează a se efectuă transferul, pot să asigure un nivel de protecție adecvat conform cerințelor din GDPR.

Transferul de date către o organizație internațională sau către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanții suficiențe cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziția persoanelor vizate. Aceste garanții se stabilesc de TCI SOCIAL CLUB, cu respectarea GDPR, în contracte/acorduri încheiate cu furnizorii/prestatori de servicii către care se realizează transferul datelor sau în alte modalități legale, de la caz la caz.

CÂT TIMP SI CUM PĂSTRAM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal doar atât timp cât ne sunt necesare sau cât prevede legislația în vigoare. Oferim în Notițele de informare și Formularele noastre de consimțământ, precum și în contracte, informații concrete cu privire la termenele de retenție aplicabile pentru fiecare situație în parte.

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranță, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiți să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecințele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura posibilului, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm psedonimizarea pentru a limită riscurile cu privire la datele personale prelucrate.

CE DREPTURI AVEȚI CU PRIVIRE LA DATELE DVS. PE CARE LE PRELUCRAM

A. Dreptul de acces la Date

Orice Persoană vizată are dreptul de a obține de la TCI SOCIAL CLUB, atunci când această acționează în calitatea sa de operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta, iar în caz afirmativ, se vor furniza informațiile referitoare la: scopurile prelucrării; categoriile de date vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari ale datelor, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, precum și a garanțiilor adecvate oferite în cazul unui astfel de transfer de date; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existența dreptului de a solicita TCI SOCIAL CLUB rectificarea sau ștergerea datelor ori restricționarea prelucrării lor sau a dreptului de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere în față ANSPDCP; dacă datele nu sunt colectate de la persoană vizată, orice informații disponibile privind sursă acestora; existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilingul, precum și informații pertinente privind logica utilizată, semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

B. Dreptul la rectificare

Persoana vizată are dreptul de a obține de la TCI SOCIAL CLUB, în calitate de operator de date, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Ținându-se seamă de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

C. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar TCI SOCIAL CLUB va avea obligația de a șterge datele fără întârzieri nejustificate în cazul în care:

a) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu mai există nici un alt temei legal pentru prelucrare;

c) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal

d) persoana vizată își exercită dreptul la opoziție în condițiile GDPR;

e) datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale a operatorului;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale minorilor în condițiile GDPR;

g) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de informații ale societății informaționale către copii în condițiile GDPR.

MEDUSA, în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ștergere a datelor în următoarele condiții:

a) prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

b) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale aplicabile operatorului;

c) prelucrarea este necesară pentru rațiuni ținând de interesul public în domeniul sănătății publice, în condițiile restrictive impuse de GDPR;

d) prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în condițiile GDPR, în măsura în care exercitarea dreptului poate face imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

e) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

D. Dreptul la restricționarea prelucrării

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea TCI SOCIAL CLUB, în calitate de operator de date, restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) TCI SOCIAL CLUB nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar ele sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

d) persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

e) persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către TCI SOCIAL CLUB înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

E. Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul față de TCI SOCIAL CLUB:

a) de a se opune în orice moment, din motive legate de situația să particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări întemeiate pe interesul public sau pe interesul legitim. În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viză datele în cauza decât dacă există motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

b) de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, inclusiv în ceea ce privește crearea de profiluri în acest scop.

F. Dreptul la portabilitatea datelor

Persoana vizată are față de TCI SOCIAL CLUB dreptul de a primi – într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat – datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat către Societate și de a le transmite către un alt operator în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor, persoană vizată are dreptul că datele sale să fie transmise direct de la TCI SOCIAL CLUB la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

G. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate (inclusiv profiling)

În acest sens, persoana vizată are față de TCI SOCIAL CLUB dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate numai pe procesare automată (incluzând profiling-ul) și care să producă efecte legale față de persoana vizată sau care să o afecteze în mod semnificativ.

Acest drept nu se va aplica în următoarele situații de excepție, în care decizia automată:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoană vizată și TCI SOCIAL CLUB;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică TCI SOCIAL CLUB și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

În situațiile de la literele a) și c) din prezentul paragraf, TCI SOCIAL CLUB are obligația de a implementa măsurile corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

H. Dreptul de a-și retrage consimțământul

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimțământul dvs., aveți posibilitatea de va retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu va avea efecte asupra prelucrărilor de până în acel moment.

Ca persoana vizată, aveți dreptul să solicitați acces la datele personale pe care s-ar putea să le deținem despre dvs., precum și să solicitați rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării datelor dvs. personale, portabilitatea datelor, aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale, ca și dreptul de a cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

De asemenea, dacă în trecut v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale și doriți să îl retrageți, puteți folosi formularul de mai jos.

Dacă doriți să formulați oricare din aceste cereri, va rugăm să descărcați acest formular, să îl completați și să ni-l transmiteți prin email la adresa contact@tcisocialclub.ro.

Va rugăm să adăugați în subiectul mesajului email, după caz, sintagma ”Cerere retragere consimțământ”/”Cerere de acces date”/ ”Cerere rectificare date” / ”Cerere ștergere date”/„Cerere restricționare prelucrare”/”Cerere portabilitate date”/”Obiecții prelucrare date”/”Cerere de pentru non-prelucrare automata”.

Descărcați aici:

FORMULAR DE CERERE CU PRIVIRE LA DATE

I. Dreptul de a se adresa justiției și/sau ANSPDCP

Persoana vizată ale cărei date personale sunt procesate de TCI SOCIAL CLUB are:

a) dreptul de a depune plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sediu: București, Bdul Gen. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, CP 010336; Telefon: +40.318.05.92.11, Fax: +40.318.05.96.02 email: anspdcp@dataprotection.ro, website: dataprotection.ro) în cazul în care persoana vizată consideră că prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR;

b) dreptul de a formulă acțiune în justiție în cazul în care persoana vizată consideră ca prelucrarea datelor sale este făcută cu încălcarea GDPR.